Telebewaking

Logo Initial Security

Een alarmsysteem is niet langer een luxe maar een verstandige investering in de veiligheid van mens en goederen. Wie thuis een alarmsysteem heeft, vermindert aanzienlijk de kans op inbraak. Hetzelfde geldt voor bedrijven, waar door de vele diefstallen er bijna vooraf al rekening wordt gehouden met verlies door diefstal. Elektronische beveiliging en toebehorende diensten zijn geen luxe meer of kosten maar zijn weloverwogen investeringen, dit is gezond verstand.

Steeds meer particulieren en bedrijven doen een beroep op beveiligingsfirma's om de kans op inbraak te verkleinen. Eén van de drie belangrijkste spelers op de markt van telebewaking in België is Initial Security - een vaste partner van Elek security. Vanuit het telebewakingscentrum in Brussel wordt dag en nacht gepast gereageerd telkens er een alarmsignaal binnenkomt van bij één van de 18.000 abonnees.

Hoe werkt ons telebewakingscentrum?

1. ALARM

Van zodra het alarmsysteem wordt geactiveerd, wordt dit signaal doorgestuurd door middel van een communicatiesysteem naar de meldkamer.

2. IDENTIFICATIE VAN HET GEVAAR

Het informaticasysteem van de meldkamer identificeert onmiddelijk het signaal (inbraak, brand, sabotage, desactivatie, enz.) en de te volgen instructies verschijnen automatisch op het scherm van de operator.

3. UITVOERING VAN DE INSTRUCTIES

De operator neemt onmiddellijk de nodige acties volgens de prioriteit die uw hebt bepaald. De contactpersoon wordt onmiddellijk verwittigd en kan dus reageren met volle kennis van zaken. De nodige acties werden vooraf geprogrammeerd volgens de aanwijzigingen van de gebruiker en de raadgevingen van de installateur.

4. INTERVENTIE DOOR EEN BEWAKINGSAGENT

Indien er een overeenkomst is met een interventiedienst, zal de intervenant onmiddelijk ter plaatse worden gestuurd. Hij zal de nodige maatregelen nemen teneinde de gepaste oplossing te verzekeren voor het incident.

5. INTERVENTIE DOOR DE POLITIE

Indien voorzien in de instructies, wordt de federale politie verwittigd en geïnformeerd betreffende de aard en de plaats van het alarm.

6. ALARM ONDER CONTROLE

De oproep van het alarm zal niet zonder reactie blijven, alle vooraf bepaalde instructies worden uitgevoerd. Op aanvraag kan achteraf een volledig activiteitenrapport worden bezorgd (overzicht van alle alarmmeldingen, interventies, acties enz). Dit rapport kan belangrijk zijn voor de verzekeringsmaatschappij.

Jacques Segers is directeur van het telebewakingscentrum van Initial Security. "Steeds meer particulieren willen zichzelf en hun goederen beschermen tegen criminelen en dievenbendes. Hiervoor doen ze een beroep op een beveiligingsfirma. Uiteraard hangt er hier een prijskaartje aan vast. Velen hebben dan ook de reflectie om te denken dat wie geld veil heeft om zich een bewakingscontract te veroorloven, ook wel tegen een stootje kan als hij overvallen wordt. We vinden dit een zeer kortzichtige voorstelling. Denk maar aan een KMO die uit noodzaak zijn goederen en kennis moet laten bewaking.

Halen we de politie erbij?

De zogenoemde "tobback-wet" en meer specifiek het Koninklijk Besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales, omschrijft de voorschriften die de gebruiker moet naleven als een alarmsysteem wordt geïnstalleerd en als er zich alarmen voordoen. De voorschriften houden niet alleen verplichtingen in voor de installateur en de gebruiker, maar ook voor de optredende politiedienst. De regelgeving is van toepassing op alarmsystemen die een (poging tot) indringing signaleren en die uitgerust zijn met een buitensirene, een buitenlicht of een stil alarm en is dus niet van toepassing op volgende alarmen: hold-up of "panic button" (verwittigingsknop) die door het slachtoffer wordt geactiveerd.

Voordat de politie opgeroepen mag worden na een alarm in het algemeen met uitzondering van voorgaande gevallen, moet het alarm geverifieerd worden door de eigenaar van het systeem, door zijn contactpersoon of door een alarmcentrale. Deze verificatie mag fysiek gebeuren door ter plaatse te gaan, auditief door in te luisteren, visueel via cameratoestellen of technisch via alarmdetectoren. "Telebewaking is een goede filter voor het onderscheiden van echte en valse alarmoproepen. Slechts bij 3% van de oproepen die een telebewakingscentrum ontvangt, wordt de politie eventueel ingeschakeld. En ook dan nog zwaait de politie nogal kwistig met administratieve boetes- die kunnen oplopen tot 500 euro voor de alarmcentrale en 250euro voor de eigenaar van het systeem - indien het alarm vals bleek te zijn. Een betwiste zaak, want vooreerst merken we een nieuwe tendens bij dievenbendes: ze voeren eerst verkenningsinbraken uit om een inventaris te maken van wat er allemaal te rapen valt. Zo weten ze waar ze moeten zijn als er een bestelling binnenloopt. Noem het maar Just in Time-diefstallen of diefstallen op bestelling. Bovendien beschikken ze over werktuigen om de inbraakschade te beperking. Of wachten ze gewoon tot dat de politie is langsgekomen om daarna daadwerkelijk in te breken. Het is te betreuren dat de meeste telebewakingscentra in geval van twijfel geen politie meer durven inschakelen. Is dit wel een goede evolutie? Dit gezegd, moet men ook vaststellen dat met de goede wil van de federale politie te velde, en de nodige discipline vanwege de eindgebruiker, de bereikte resultaten toch van hoog niveau zijn. Initial security onderscheidt zich van de concurrentie door o.m. een bijzonder e nauwe samenwerking met de partner-installateurs. "Met 289 installateurs hebben we een verkoopsconventie gesloten", verduidelijkt Jacques Segers. "Bijna alle contacten met de abonnees verlopen via de installateur. Onlangs werd de werkingsstructuur van Initial Security herzien in functie van de noden van de installateurs, namelijk in de context van de alarminterventie en de fysieke verificatie diensten. De integratie van elektronica in de bewaking is immers een feit. Dankzij een efficiënte aanpassing is onze interne organisatie afgestemd op de nieuwe evolutie van de beveiligingsmarkt: meer beveiliging voor ongeveer dezelfde kost als in het verleden. De prijs/kwaliteitsverhouding is de hoeksteen van ons succes. De interne structuur van initial Security werd aangepast aan de nieuwe logica van de fysieke beveiliging."

Door de interne verantwoordelijkheden per productlijn vast te leggen, werden de kennis- en vaardigheidsniveaus herzien en toegespitst op de complementariteit van alle activiteiten. Dat alles om de taak van de installateur te vergemakkelijken. Het vermogen van de divisie Bewaking om een mix van elektronische en fysieke beveiliging voor te stellen steelt de partnerinstallateurs ni staat hun klanten extra diensten aan te bieden die door de koper van elektronische beveiligingsapparatuur zal gewaardeerd worden. Voor het telebewakingscentrum van Initial Security blijft het belangrijk dat de installateur viae een flexibele aansluiting (standaard telebewaking + RCCTV) volledig onafhankelijk is van alle bij de klant geïnstalleerde systemen. De aanvullende fysieke verificatie zonder bijkomende kosten geeft een toegevoegde waarde aan de relatie installateur-telebewakingscentrum. "De consolidatie van het bevoorrechte partnerschip met de installateur en de bezegeling van die samenwerking op lange termijn, vormen de basisdoelstellingen van het telebewakingscentrum van Initial Security" besluit Jacques Segers.

De eisen waaraan een alarminstallatie moet voldoen.

Het Belgisch Elektro Comité heeft op vrijwillige basis een label aan kwaliteitsvolle systemen. Het K.B. van 19 juni 2002 legt voorwaarden op voor de goedkeuring van een alarmsysteem.Enkele voorbeelden:

  • Elk alarmsysteem voorzien van een buitensirene moet ook voorzien zijn van een buitenlicht waarvan de lichtsignalen zichtbaar zijn vanop de openbare weg. Het buitenlicht dient bij iedere alarmmelding lichtsignalen te geven tot het alarm wordt afgezet. Ook zonder buitensirenes is het buitenlicht een aanrader. De politie of bewakingsagent ziet sneller waar het alarm zich precies voordoet en verliest minder tijd bij de interventie.
  • De buitensirene mag per detectie maximaal drie minuten en enkel bij sabotage van het alarmsysteem maximaal acht minuten geluidssignalen produceren. Dit moet volstaan om dieven af te schrikken. Aan het geïnstalleerde alarmsysteem mogen geen actieve componenten aangesloten zijn die enerzijds de doeltreffende tussenkomst van de hulp- of politiediensten kunnen verhinderen of anderzijds letsels kunnen toebrengen aan personen.

Artikel: Fedelec magazine Q2 2004, interview met Mr. Segers

Telebewaking 1 Telebewaking 2Doe hier uw prijsaanvraag